Сайтымен жұмыс жасау ыңғайлығы үшін браузеріңізде cookies қосыңыз. Инструкция как это сделать здесь.

Орысша-қазақша сөздік налоговый

Орысша-қазақша сөздік:
150540 мақала, 419843 мысал.
табылған жазбалар.
Мысалы: кадка, 236930431 немесе сл*в**ь
Помочь проекту sozdik.kz →
sozdik.kz жобаға көмектесіңіз →

нало́говый

ХФӘ: [nɐˈɫoɡəvɨɪ̯]

прил. эк. салық; салықты; салықтық
налоговая администрация → эк. салық әкімшілігі
налоговая амнистия → эк. салық кешірімі; салық рақымшылығы
налоговая база → эк. салық базасы; салық негізі (салық алынатын объект)
налоговая база бюджета → эк. бюджеттің салық базасы; бюджеттің салық негізі
налоговая база налога на сверхприбыль → эк. үстеме пайда салығының салық базасы
налоговая база по налогу на имущество → эк. мүлік салығы бойынша салық базасы
налоговая дееспособность → юр. салықтық әрекет қабілеттілігі
налоговая декларация → эк. салық мағлұмдамасы; салық мәлімдемесі (салық төлеушінің өткен кезеңде алған табысы және оған қолданылатын салық шегерімдері мен жеңілдіктері туралы ресми мәлімдемесі)
налоговая деятельность → юр. салықтық қызмет ету
налоговая деятельность государства → эк. мемлекеттің салықтық қызметі; мемлекеттің салық қызметі
налоговая дискриминация → эк. салықтық кемсітушілік
налоговая документация → эк. салық құжаттары
налоговая задолженность → эк. салық берешегі; салықтық берешек
налоговая защита → эк. салық қорғанышы
налоговая индексация → эк. салықты индекстеу
налоговая инспекция → эк. салық инспекциясы
налоговая квота → эк. салық үлестемесі (салық төлеушінің табысынан пайыз түрінде көрсетілген салық мөлшерлемесі)
налоговая культура → юр. салық мәдениеті
налоговая лазейка → эк. салық ілігі (қаржы есептемесін рәсімдеу кезінде салық өкімдерінде көрсетілген салық сомасының бір бөлігінен салық төлеушінің заңның әліпін бұзбай жалтаруына мүмкіндік беретін техникалық мүмкіндік)
налоговая льгота → неф. салық жеңілдігі
налоговая нагрузка → эк. салық жүктемесі
налоговая недоимка → эк. салық борышы
налоговая оговорка → эк. салық ескертпесі
налоговая оптимизация → эк. салықты оңтайландыру
налоговая ответственность → эк. салық жауапкершілігі
налоговая отчетность → эк. салық есеп-қисабы; салық есептемесі; салықтық есеп беру
налоговая политика → эк. салық саясаты (салық құралдары: салық мөлшерлемесі мен салық жеңілдіктері арқылы мемлекеттің экономикалық саясатты жүзеге асыруы)
налоговая полиция → эк. салық полициясы (құзыретіне салық қылмыстары мен құқық бұзушылықтарын анықтау, мемлекеттік салық қызметі, салық инспекциялары қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сыбайласқан жемқорлықты анықтап, жолын кесу міндеттері жататын құқық қорғау органы)
налоговая преступность → эк. салықтық қылмыстылық
налоговая прибыль → эк. салықтық пайда
налоговая привилегия → эк. салықтық артықшылық
налоговая проверка → эк. салықтық тексерме; салықтық тексеру
налоговая прогрессия → эк. салық үдемесі
налоговая продажа → эк. салықтық сату (қоржындағы залалды өткізу мақсатымен бағалы қағаздарды жыл аяғында сату)
налоговая разница → эк. салық айырмасы (айналым салығы бойынша кем төленген және артық төленген сома)
налоговая ревизия → эк. салықтық тексеру
налоговая регистрация → эк. салықты тіркеу
налоговая реформа → эк. салық реформасы
налоговая система → эк. салық жүйесі (мемлекетте өндіріп алынатын салықтардың, сондай-ақ олардың құрылымының нысандары мен әдістерінің жиынтығы)
налоговая система государства → юр. мемлекеттің салық жүйесі
налоговая скидка → эк. салық шегерімі (салық салынатын табыстан шегеруге болатын белгілі бір сома, компания пайдаланатын өндіріс құрал-жабдығын сатып алу кезінде жасалатын шегерім)
налоговая скидка по возрасту → эк. жасына қарай салық шегерімі
налоговая скидка при страховании → эк. сақтандыру кезіндегі салық шегерімі
налоговая служба → эк. салық қызметі
налоговая ставка → эк. салық мөлшерлемесі (салық салу бірлігіне шаққандағы салық шамасы)
налоговая стоимость → эк. салық құны; салықтық құн
налоговая стоимость акций → эк. акциялардың салықтық құны
налоговая сфера → юр. салық аясы
налоговая тайна → эк. салық құпиясы
налоговая теория → эк. салық теориясы
налоговая тяжесть → эк. салық ауырлығы
налоговая щель → дел. салық саңылауы
налоговая экспертиза → юр. салықтық сараптама
налоговая юрисдикция → эк. салықтық заңды хұкім (салық органының заңдарда белгіленген өкілеттігі қолданылатын құқықтық ая)
налоговое администрирование → эк. салықтық әкімшілік ету (салық органдарының ұйымдар мен жеке тұлғалардың салық заңнамасын сақтауын бақылау қызметі)
налоговое бремя → эк. салық ауыртпалығы (салық төлеушілердің мойнына түсетін экономикалық қиындықтар, шектеулер шарасы, деңгейі, төленетін салықтардың жалпы сомасы)
налоговое законодательство → эк. салық заңдары; салық заңнамасы (мемлекетте қолданылатын салықтардың түрлерін, салықтардың мөлшерлемесін, салық жеңілдіктерін белгілейтін құқықтық нормалардың жиынтығы)
налоговое заявление → юр. салықтық арыз
налоговое избыточное бремя → эк. артық салық ауыртпалығы (салықтарды енгізуге байланысты тауарларды өндіру мен тұтынудың оңтайлы деңгейі төмендеуі салдарынан қоғамның таза пайдадан айрылуы)
налоговое исполнение бюджетов → эк. бюджеттердің салық жөнінен атқарылуы
налоговое льготирование → эк. салық жеңілдіктерін беру
налоговое мошенничество → эк. салықтық алаяқтық
налоговое обязательство → эк. салық міндеттемесі
налоговое освобождение → эк. салықтан босату
налоговое планирование → эк. салық жоспарлауы; салықты жоспарлау
налоговое право → эк. салық құқығы (қаржы құқығының ішкі саласы, мемлекеттегі салық түрлерін, салықты өндіріп алу тәртібін белгілейтін, салық міндеттемелерінің пайда болуын, өзгеруін, тоқтатылуын реттейтін заңды нормалардың жиынтығы)
налоговое право удержания → эк. салықтық ұстап қалу құқығы
налоговое правонарушение → эк. салық құқығын бұзушылық (салық төлеушінің, салық агентінің, олардың өкілдерінің құқыққа қарсы әрекеті, яғни салықтар мен алымдар туралы заңды бұзуы)
налоговое правонарушение уголовно-правового характера → юр. қылмыстық-құқықтық сипаттағы салықтық құқық бұзушылық
налоговое предписание → эк. салықтық нұсқама
налоговое расследование → эк. салық тергеуі; салықтық тергеу
налоговое регулирование → эк. салықпен реттеу; салықтық реттеу (мемлекеттің салық түрлерін, салық мөлшерлемелерін өзгерту, салық жеңілдіктерін белгілеу, салық салу деңгейін төмендету немесе көтеру, бюджетке аударым жолымен экономикаға, экономикалық және әлеуметтік үдерістерге жанама ықпал ету шаралары)
налоговое регулирование заработной платы → эк. еңбекақыны салықтық реттеу
налоговое регулирование фонда оплаты труда → эк. еңбекке ақы төлеу қорын салықпен реттеу
налоговое резидентство → эк. салық резиденттігі (салықтың заңды хұкімін айқындайтын ұғым, оның ауқымында салық төлеушінің соңғы салықтық жауапкершілігі жүзеге асырылады, яғни салық төлеуші-резиденттің барлық көздерден алынған барлық табысы мен мүлкіне салық салынады)
налоговое уведомление → эк. салық хабарламасы
налоговое ужесточение → эк. салықтық қатайту
налоговое управление → эк. салық басқармасы
налоговое устройство государства → юр. мемлекеттің салықтық құрылысы
налоговые аспекты слияния → эк. қосылудың салықтық аспектілері
налоговые власти → эк. салық билігі; салық өкімет орындары
налоговые вычеты → эк. салық шегерісі
налоговые гавани → эк. салық айлақтары (салық деңгейі төмен және басқа жерлерде жоқ салық жеңілдіктері қолданылатын аумақтар)
налоговые границы → эк. салық шекарасы
налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость → эк. қосылған құнға салынатын салық бойынша салық мағлұмдамасы
налоговые доходы → эк. салық кірісі
налоговые законы → юр. салық заңдары
налоговые инструменты → эк. салық құралдары
налоговые каникулы → эк. салық демалысы; салық тыныстамасы (компания салық төлеуден босатылатын не пайданың бір бөлігінен ғана салық төлейтін кезең)
налоговые конвенции → эк. салық конвенциялары
налоговые кредиты → юр. салықтық кредиттер
налоговые льготы → эк. салық жеңілдіктері (жеке және заңды тұлғалардың белгілі бір тобын қолданыстағы заңдарға сәйкес салықтарды төлеуден ішінара немесе толық босату)
налоговые органы → юр. салық органдары
налоговые отношения → эк. салық қатынастары
налоговые платежи → эк. салық төлемі
налоговые полномочия → эк. салық өкілеттігі
налоговые поступления → эк. салық түсімдері
налоговые поступления в республиканский бюджет → эк. республикалық бюджетке түсетін салық түсімдері
налоговые права местных органов власти → эк. жергілікті билік органдарының салық құқығы
налоговые правоотношения → юр. салықтық құқықтық қатынастар
налоговые преступления → эк. салықтық қылмыс
налоговые преференции → эк. салықтық преференциялар
налоговые привилегии → эк. салық артықшылықтары
налоговые рамки → эк. салық шеңберлері (табыс салығы нормасының кестесіндегі салық салынатын табыс төмендейтін нүкте)
налоговые расходы → эк. салық шығысы (заңда белгіленген салық жеңілдіктерін есептеуден көрініс табатын салық саясатын талдау әдісі)
налоговые расчеты → эк. салықтық есеп айырысу
налоговые резервы → эк. салықтық сақтық қорлар
налоговые ресурсы → эк. салықтық ресурстар
налоговые санкции → эк. салық санкциялары (салық төлеушінің салық заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілігінің заңнамамен белгіленген нысандары)
налоговые сборщики → эк. салық жинаушылар
налоговые сертификаты → эк. салық сертификаттары (уәкілетті органның кәсіпорындарға не корпорацияларға беретін, олардың салық төлеуден белгілі бір уақытқа толық не ішінара босатылғаны туралы ресми жазбаша куәлік)
налоговые скидки → эк. салық шегерімдері
налоговые списки → эк. салық тізімдері
налоговые стимулы → эк. салық ынталандырмасы
налоговые счета-фактуры → эк. салық шот-фактуралары
налоговые тарифы → эк. салық тарифтері
налоговые убежища → эк. салық бассауғасы; салықтан бассауғалау (салық деңгейі төмен, ал тікелей салықтар мүлде жоқ ел)
налоговые штрафы → эк. салық айыппұлы
налоговый агент → эк. салық агенті
налоговый аппарат → эк. салық аппараты
налоговый базис → эк. салық базисі (мүліктің жинақталған тозымпұлды шегергендегі бастапқы құны, салықты анықтау мақсатымен пайданы не залалды есептеу кезінде ескеріледі)
налоговый год → эк. салық жылы
налоговый депозитный сертификат → эк. депозиттік салық сертификаты (уәкілетті орган салық төлеушінің болашақ салық үшін аванс ретінде төлем төлегенін растап беретін сертификат)
налоговый документ → эк. салық құжаты
налоговый домициль → эк. салық домицилі (субъектіні салық төлеуші деп тану үшін қажетті белгілі бір белгілердің жиынтығы)
налоговый доход → эк. салық табысы (салық жинау шығыны шегерілгеннен кейінгі салық түсімдері)
налоговый зонтик → эк. салық қолшатыры (ағымдағы және болашақтағы табыстарды салықтардан босату үшін осы табыстарды залалдың шамасына азайту жолымен өткендегі, өткен жылдардағы залалдарды алға жылжыту)
налоговый иммунитет → эк. салық иммунитеті (ұлттық не халықаралық құқыққа сәйкес заңды не жеке тұлғаларды салық төлеу міндетінен босату)
налоговый инспектор → эк. салық инспекторы
налоговый кадастр → эк. салық тізімдігі
налоговый календарь → эк. салық күнтізбесі; салықтық күнтізбе
налоговый кодекс → эк. салық кодексі (салық салу туралы мемлекеттік заңнамалық актілердің жиынтығы)
налоговый комитет → эк. салық комитеті
налоговый комитет по областям → эк. облыстар бойынша салық комитеті
налоговый контроль → эк. салық бақылауы
налоговый кредит → эк. салық кредиті (төленіп қойған салықты төлеуден босату, табыс көзінен шегерілген салық, ол төлемшінің салық міндеттемелерін орындағандығына жатқызылады)
налоговый лизинг → эк. салық лизингі
налоговый механизм → эк. салық механизмі
налоговый нажим → эк. салық қыспағы; салық қысымы
налоговый объект → эк. салық объектісі
налоговый оклад → эк. салықпұл; салық салымы
налоговый орган → эк. салық органы
налоговый пакет → эк. салық пакеті
налоговый патент → эк. салық патенті
налоговый период → эк. салық салу кезеңі (салық базасының қалыптасу үдерісі аяқталатын, салық міндеттемесінің мөлшері біржолата айқындалатын мезгіл)
налоговый платеж → эк. салық төлемі
налоговый потенциал → эк. салық әлеуеті (мемлекеттің белгілі бір уақытта бюджетке салықтар мен алымдар жинауының шартты мүмкіндігі)
налоговый потолок → эк. салықтың жоғары деңгейі
налоговый представитель → юр. салық өкілі
налоговый пресс → эк. салық ауыртпалығы; салық қысымы; салық салмағы
налоговый прессинг → эк. салық қысымы
налоговый рай → эк. салық жұмағы (салық төлемдерін азайту мақсатымен капиталды аударатын ел, оффшорлық орталық)
налоговый режим → эк. салық тәртіптемесі
налоговый резервный сертификат → эк. салықтық сақтық қор сертификаты
налоговый резидент → эк. салық резиденті
налоговый рычаг → эк. салықтық тұтқа
налоговый сбор → эк. салық алымы
налоговый сборщик → эк. салық жинаушы
налоговый своп → эк. салық айырбасы; салық свопы
налоговый сертификат → эк. салық сертификаты
налоговый список → эк. салық тізімі
налоговый спрэд → эк. салық спрэді (салықтарды төмендету мақсатымен фьючерстік келісім-шарттарды біржолғы сату және сатып алу)
налоговый статус → эк. салықтық мәртебе (салықтық құқық қатынастарына қатысушылардың заңнамада белгіленген құқықтары мен міндеттерінің жиынтығымен айқындалатын құқықтық ереже)
налоговый статус физических лиц → эк. жеке тұлғалардың салықтық мәртебесі
налоговый стеллаж → эк. салық сөресі
налоговый стимул → эк. салық ынталандырмасы
налоговый суверенитет → эк. салық егемендігі (кез келген мемлекеттің осы мемлекетпен байланысты кез келген табыс көздеріне кез келген салықты белгілеу, өзінің ұлттық шекарасында кез келген салық саясатын жүргізу құқығы)
налоговый тариф → эк. салық тарифі
налоговый участок → эк. салық телімі
налоговый учет → эк. салық есебі
налоговый ценз → эк. салық цензі; салық шектелімі
налоговый щит → эк. салық қалқаны

син.

Негізгі сөздік мақала:

Қате таптыңыз ба? Оны тінтуірмен белгілеңіз!

Сөз/тіркес табылмады.

Сөздікте жазылуы ұқсас сөздер бар:

Сөз/тіркес қоса аласыз сөздікке.

Тіркелмеген пайдаланушының аудармалар саны асып түсті.

Сөздікті пайдалану үшін, тіркеліңіз.

Тіркеліп қойдыңыз ба? Кіріңіз.

Тіркелген пайдаланушының аудармалар саны асып түсті. Ертең келіңіз!

Аударма табылмады ма? Сұрағыңызды ВКонтакте-дегі нысанға жазыңыз, сізге көмектеседі:

Ережелер:

  1. Сіздің сұрағыңызды ең жоғарғы жолға жазыңыз Сіздің пікіріңіз..., көк батырманың үстінде Жөнелту. Сұрақты басқалар жазған сұрақ ішінде қоймаңыз.
  2. Сіздің жауабыңызды Түсінік беру сілтемесін басып, немесе Түсінік жазу алаңына..., сұрақтан төмен жерге жазыңыз.
  3. Шағын мәтіндерді ғана жазыңыз (бір сөйлем шегінде).
  4. Машиналық аударма жүйелері орындаған аудармаларды қоймаңыз (Google-аудармашы және басқ.)
  5. Форумға «сәлем», «бұл не» деген сияқты хабарламалар және аударманы қажет етпейтін пікірлеріңізді жаза бермеңіз.
  6. Сөздіктің сапасы жайлы пікірлер жазбаңыз.
  7. Жарнамалық хабарламалар жойылады. Авторлар банға кетеді.

Қате