Пожалуйста, подождите...

Основы фонологии казахского языка. Часть V.

Л в позиции после Қ, К, Т, П, С, Ш меняется на Т:

тек + лі → текті
ат + лы → атты
сақ + ла → сақта
дос + лық → достық
жас + лар → жастар
түс + лер → түстер
іс + ле → істе
ес + лі → есті
ислам → естам
арыслан → арыстан
арыс + лар → арыстар
күш + лі → күшті

Л в позиции после Л, М, Н, Ң, З, меняется на Д:

тіл + лік → тілдік
шілле → шілде
шіл + лер → шілдер
сәлле → сәлде
кәлле → келде
молла → молда
жал + ла → жалда
алла → алда
таңлай → таңдай
маңлай → маңдай
мың + лық → мыңдық
мұң + лы → мұңды
мең + лі → меңді
тең + лік → теңдік
ем + ле → емде
емле → емде/еміле
ен + лік → ендік
еңлік → еңдік
сән + лі → сәнді
дәм + лі → дәмді
заң + лы → заңды
қан + лы → қанды
қаңлы → қаңды
өң + ле → өңде
оң + ла → оңда
сын + лы → сынды
сіңлі → сіңді
сөз + лер → сөздер

Л в позиции после гласных и после Р, Й, У не меняется (остается как Л):

бір + лік → бірлік
тірі + лік → тірлік
ұры + лық → ұрлық
тура + лы → туралы
жай + лы → жайлы
би + лер → билер
тау + лық → таулық
у + лы → улы
и + ле → иле
ие + лік → иелік
аю + лар → аюлар
аяу + лы → аяулы

Основы фонологии казахского языка. Часть V.

Источник: vk.com/kazakgrammar, facebook.com/kazakgrammar, instagram.com/kazakgrammar.

все материалы: «Статьи»